prss.net
当前位置:首页 >> 音标 >>

音标

元音(20个) 长元音/ɑ://ɔ:// ɜ:/ /i:/ /u:/ 短元音/ ʌ/ /ɒ//ə//ɪ/ /ʊ//e//æ/ 双元音/eɪ/ /aɪ//ɔɪ/ /ɪə/ /eə/ /ʊə//əʊ//aʊ/ 辅音(28个...

英语48个音标 元音部分: 1)、单元音: [i:]、[i]、[ɔ:]、[ɔ]、[u:]、[u]、[ə:]、[ə]、[ɑ:]、[ʌ]、[e]、[æ] 2)、双元音: [ei]、[ai]、[ɔi]、[iə]、[ɛə]、[uə]、[au] 、[əu] 辅...

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [dʒi:] H h [eit∫] I i [ai] J j [dʒei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [əu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:...

一月:/'d了aenjueri/ 二月:/'febjueri/ 三月:/ma:(r)tf/ 四月:/'eipral/ 五月:/mei/ 六月:/d了u:n/ 七月:/d了u'lai/ 八月:/'a:gast/ 九月:/sep'temba(r)/ 十月:/a:k'taubar/ 十一月:/nau'vemba(r)/ 十二月:/di'semba(r)/ 宝贝,如果...

1.下载一个搜狗输入法,右键点击搜狗输入的图标。 2. 点击表情&符号。也可以Ctrl+shift+B 3. 点击符号大全或者按F 。 4. 看到英文音标了。

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [di:] H h [eit] I i [ai] J j [dei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [eu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [a:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′dblju:] X ...

一、单元音: [i:]、[i]、[ɔ:]、[ɔ]、[u:]、[u]、[ə:]、[ə]、[ɑ:]、[ʌ]、[e]、[æ] [i:]――谐音为:易(yi);像数字1,记忆真容易。 [ɔ:]――谐音为:噢(0);噢,这个音标就像个o。 [u:]――谐音为:雾(wu)...

Q q /kju: Aa [ei] Bb [bi:] Cc [si:] Dd [di:] Ee [i:] Ff [ef] Gg [dVi:] Hh [eItF] Ii [ai] Jj [dVeI] Kk [keI] Ll [el] Mm [em] Nn [en] Oo [Eu] Pp [pi:] Qq [kju:] Rr [a:(r)] Ss [es] Tt [ti:] Uu [ju:] Vv [vi:] Ww [`deb(E)lju:] Xx [...

搜狗输入法里面有个特殊符号的。特殊符号就有一个英语音标的选项的,能打出来的 望采纳

学英语的第一步是学英语发音,学发音的第一步就是要搞清楚英语里到底有多少个音,这就要学习英语音标。然而由于历史的原因,造成近百年来全世界的英语教学界里始终没有一套统一的英语音标。目前人们在字典上、英语书上可看见各种各样的英语音标...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.prss.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com