prss.net
当前位置:首页 >> 音标 >>

音标

元音(20个) 长元音/ɑ://ɔ:// ɜ:/ /i:/ /u:/ 短元音/ ʌ/ /ɒ//ə//ɪ/ /ʊ//e//æ/ 双元音/eɪ/ /aɪ//ɔɪ/ /ɪə/ /eə/ /ʊə//əʊ//aʊ/ 辅音(28个...

英语48个音标 元音部分: 1)、单元音: [i:]、[i]、[ɔ:]、[ɔ]、[u:]、[u]、[ə:]、[ə]、[ɑ:]、[ʌ]、[e]、[æ] 2)、双元音: [ei]、[ai]、[ɔi]、[iə]、[ɛə]、[uə]、[au] 、[əu] 辅...

英文原文: j e f r 英式音标: [dʒeɪ] [iː] [ef] [ɑː] 美式音标: [dʒe] [iː] [ef] [ɑr]

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [dʒi:] H h [eit∫] I i [ai] J j [dʒei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [əu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:...

英语48个音标快速记忆法(只需记长音就可以): 一、单元音: [i:]、[i]、[ɔ:]、[ɔ]、[u:]、[u]、[ə:]、[ə]、[ɑ:]、[ʌ]、[e]、[æ] [i:]――谐音为:易(yi);像数字1,记忆真容易。 [ɔ:]――谐音为:噢(0);...

['æpl]

一月:/'d了aenjueri/ 二月:/'febjueri/ 三月:/ma:(r)tf/ 四月:/'eipral/ 五月:/mei/ 六月:/d了u:n/ 七月:/d了u'lai/ 八月:/'a:gast/ 九月:/sep'temba(r)/ 十月:/a:k'taubar/ 十一月:/nau'vemba(r)/ 十二月:/di'semba(r)/ 宝贝,如果...

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [di:] H h [eit] I i [ai] J j [dei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [eu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [a:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′dblju:] X ...

英语的国际音标有48个,题主问的都是辅音。 下面详细说一下, 音标 / t / 是清辅音中的爆破音,发音很像轻声的“特”,经常发这个音的单词带有字母 t; 音标 / s / 是清辅音中的摩擦音,发音很像轻声的“丝”,经常发这个音的单词带有字母 s,ce; ...

1.下载一个搜狗输入法,右键点击搜狗输入的图标。 2. 点击表情&符号。也可以Ctrl+shift+B 3. 点击符号大全或者按F 。 4. 看到英文音标了。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.prss.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com