prss.net
当前位置:首页 >> 音标 >>

音标

元音(20个) 长元音/ɑ://ɔ:// ɜ:/ /i:/ /u:/ 短元音/ ʌ/ /ɒ//ə//ɪ/ /ʊ//e//æ/ 双元音/eɪ/ /aɪ//ɔɪ/ /ɪə/ /eə/ /ʊə//əʊ//aʊ/ 辅音(28个...

26个英文字母及发音音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [d3i:] H h [eit∫] I i [ai] J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [əu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] T t [ti:] ...

1.在清辅音后发音为[s]。例:cakes[keɪks],stops[stɒps] 2.在浊辅音及元音后读[z]。例:girls ['ɡɜ:lz] reads [ri:dz] 3.在[s]、[z]、[ʃ]、[tʃ]、[dʒ] 、[ з]等音后-es发[iz]。例:glasses ['glɑ:sɪz] b...

Monday 英 [ˈmʌndeɪ] 美 [ˈmʌndeɪ] n.星期一; 周一 Tuesday 英 [ˈtju:zdeɪ] 美 [ˈtu:zdeɪ] n.星期二 Wednesday 英 [ˈwenzdeɪ] 美 [ˈwɛnzdi, -ˌde] n.周三 Thursday...

一月:/'d了aenjueri/ 二月:/'febjueri/ 三月:/ma:(r)tf/ 四月:/'eipral/ 五月:/mei/ 六月:/d了u:n/ 七月:/d了u'lai/ 八月:/'a:gast/ 九月:/sep'temba(r)/ 十月:/a:k'taubar/ 十一月:/nau'vemba(r)/ 十二月:/di'semba(r)/ 宝贝,如果...

英文原文: x 英式音标: [eks] 美式音标: [eks]

['æpl]

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [di:] H h [eit] I i [ai] J j [dei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [eu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [a:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′dblju:] X ...

搜狗输入法里面有个特殊符号的。特殊符号就有一个英语音标的选项的,能打出来的 望采纳

Q q /kju: Aa [ei] Bb [bi:] Cc [si:] Dd [di:] Ee [i:] Ff [ef] Gg [dVi:] Hh [eItF] Ii [ai] Jj [dVeI] Kk [keI] Ll [el] Mm [em] Nn [en] Oo [Eu] Pp [pi:] Qq [kju:] Rr [a:(r)] Ss [es] Tt [ti:] Uu [ju:] Vv [vi:] Ww [`deb(E)lju:] Xx [...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.prss.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com